ภววิทยา (แก้ความกำกวม)

ภววิทยา (อังกฤษ: ontology) อาจหมายถึง