ภรรยา

คู่สมรสที่เป็นหญิง บ้างใช้เรียกหญิงที่สมรสแล้ว

ภรรยา หมายถึง คู่สมรสฝ่ายหญิง สิทธิและพันธะของภรรยาต่อคู่สมรสของเธอและคนอื่น และสถานะของเธอในชุมชนและตามกฎหมายแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและยุคสมัย ในอดีต บางประเทศ ชายมีภรรยาได้ไม่จำกัดเพราะไม่มีกฎหมายบังคับ ในศาสนาคริสต์ ชายสามารถมีภรรยาได้หนึ่งคน ในศาสนาอิสลาม ชายสามารถมีภรรยาได้มากถึงสี่คน