ฟังก์ชันซีตาของรีมัน

ในทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันซีตาของรีมัน (อังกฤษ: Riemann zeta function) เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย

ฟังก์ชันซีตาของรีมันสำหรับจำนวนจริง s > 1

ซึ่งตั้งตามชื่อของแบร์นฮาร์ท รีมัน นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ฟังก์ชันนี้มีความสำคัญในด้านทฤษฎีจำนวนเนื่องจากว่ามันสามารถบ่งบอกถึงการกระจายตัวของจำนวนเฉพาะได้ และยังสามารถประยุกต์ใช้ในทางฟิสิกส์ ความน่าจะเป็น และสถิติได้

ดูเพิ่มแก้ไข