พุทธศักราช 1177 ใกล้เคียงกับ

เหตุการณ์แก้ไข

วันเกิดแก้ไข

วันถึงแก่กรรมแก้ไข

23 สิงหาคม - อะบูบักร์ เคาะลีฟะฮ์คนแรกของศาสนาอิสลาม