พืชถิ่นเดียว

พืชชนิดที่พบขึ้นและแพร่พันธ์ุตามธรรมชาติในบริเวณเขตภูมิศาสตร์เขตใดเขตหนึ่งของโลก และเป็นพืชท่ีมีเขตกระจายพันธ์ุทางภูมิศาสตร์ค่อนข้างจำกัด

พืชถิ่นเดียวหรือพืชเฉพาะถิ่น(endemic plants) เป็นพืชชนิดที่พบขึ้นและแพร่พันธ์ุตามธรรมชาติในบริเวณเขตภูมิศาสตร์เขตใดเขตหนึ่งของโลก และเป็นพืชท่ีมีเขตกระจายพันธ์ุทางภูมิศาสตร์ค่อนข้างจำกัด ไม่กว้างขวางนัก มักพบพืชถิ่นเดียวบนพื้นที่ท่ีมีลักษณะจากัดทางระบบนิเวศน์ เช่น บนเกาะ ยอดเขา หน้าผาของภูเขาหินปูน แอ่งพรุ เป็นต้น ถิ่นที่อยู่ดังกล่าว มีสภาพจากัดของสิ่งแวดล้อมหรือมีสภาพดินฟ้าอากาศเฉพาะที่[1]

พืชถิ่นเดียวของไทยหลายชนิด พบขึ้นเฉพาะบนภูเขาหินปูนหรือดินท่ีสลายมาจากหินปูน เช่น กันภัยมหิดล[2](Afgekia mahidolae)[3] และพืชถิ่นเดียวในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นพืชหายาก(rare plants) บางชนิดจัดเป็นพืชในสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์ (endangered)

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.qsbg.org/Database/Article/Art_Files/article03.pdf
  2. https://th.wikipedia.org/wiki/กันภัยมหิดล
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Afgekia_mahidolae