พืชคลุมดิน (อังกฤษ: Groundcover) หมายถึงพืชที่มีลักษณะแผ่คลุมพื้นดินที่มีประโยชน์จากการพิทักษ์หน้าดินจากการกัดกร่อนตามธรรมชาติ หรือ ความแห้งแล้ง หรือใช้ในการตกแต่งสวน

“พืชคลุมดิน” Vinca major