โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (ภาพยนตร์ ค.ศ. 1991) – ภาษาอื่น ๆ