แม่แบบ:กล่องข้อมูล เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ – ภาษาอื่น ๆ