เฮ็ลมูท โยฮันเนิส ลูทวิช ฟ็อน ม็อลท์เคอ – ภาษาอื่น ๆ