เศาะบาห์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์ – ภาษาอื่น ๆ