เจ้าพระยาอภัยภูธร (น้อย บุณยรัตพันธุ์) – ภาษาอื่น ๆ