เจ้าชายโยฮัน เกออร์ค ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น – ภาษาอื่น ๆ