เจ้าชายอาดัลแบร์ทแห่งปรัสเซีย (ค.ศ. 1884–1948) – ภาษาอื่น ๆ