เจ้าชายดาเนียล ดยุกแห่งเวสเตร์เยิตลันด์ - ภาษาอื่น ๆ