เจ้าชายคาร์ล ดยุกแห่งเวสเตร์เกิตลันด์ – ภาษาอื่น ๆ