เจ้าชายคาร์ล ดยุกแห่งเวสเตร์เกิตลันด์ - ภาษาอื่น ๆ