เครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย – ภาษาอื่น ๆ