เขตเมืองหลวงและปริมณฑล (ประเทศเกาหลีใต้) – ภาษาอื่น ๆ