องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ – ภาษาอื่น ๆ