องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ - ภาษาอื่น ๆ