หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) – ภาษาอื่น ๆ