หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) - ภาษาอื่น ๆ