หมวดหมู่:วัตถุทางดาราศาสตร์แบ่งตามปีของการค้นพบ - ภาษาอื่น ๆ