หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิต 49 ปีก่อนคริสตกาล – ภาษาอื่น ๆ