หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในทศวรรษ 580 ก่อนคริสตกาล – ภาษาอื่น ๆ