หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในทศวรรษ 100 ก่อนคริสตกาล – ภาษาอื่น ๆ