หมวดหมู่:การค้นพบทางโบราณคดีในปี พ.ศ. 2544 – ภาษาอื่น ๆ