สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ – ภาษาอื่น ๆ