สันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ - ภาษาอื่น ๆ