สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปแบบผ่อนปรนของกนู – ภาษาอื่น ๆ