สหภาพฟิสิกส์บริสุทธิ์และประยุกต์ระหว่างประเทศ – ภาษาอื่น ๆ