สมเด็จพระเจ้าเวนสเลาสที่ 1 แห่งโบฮีเมีย - ภาษาอื่น ๆ