สมเด็จพระราชาธิบดีฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์ – ภาษาอื่น ๆ