สมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงของสหรัฐอเมริกา - ภาษาอื่น ๆ