สมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงของสหรัฐอเมริกา – ภาษาอื่น ๆ