สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) – ภาษาอื่น ๆ