ลียูโนร์แห่งโปรตุเกส จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ – ภาษาอื่น ๆ