รายนามประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน – ภาษาอื่น ๆ