รายนามประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน - ภาษาอื่น ๆ