รัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวสาธารณรัฐเวียดนามใต้ – ภาษาอื่น ๆ