มานูแวล ฟือร์นังดึช (นักฟุตบอลเกิด พ.ศ. 2529) – ภาษาอื่น ๆ