พระเจ้าฟรีดริช วิลเฮ็ล์มที่ 2 แห่งปรัสเซีย – ภาษาอื่น ๆ