พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี – ภาษาอื่น ๆ