พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย – ภาษาอื่น ๆ