พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท – ภาษาอื่น ๆ