พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ - ภาษาอื่น ๆ