พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม - ภาษาอื่น ๆ