พระเจ้าซันโชที่ 2 แห่งกัสติยาและเลออน – ภาษาอื่น ๆ