พระสาโรชรัตนนิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์) - ภาษาอื่น ๆ