ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (ประเทศไทย) – ภาษาอื่น ๆ