ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ – ภาษาอื่น ๆ