บรูนู ฟือร์นังดึช (นักฟุตบอลเกิด พ.ศ. 2537) - ภาษาอื่น ๆ