นครที่ตั้งขึ้นโดยข้อบัญญัติรัฐบาลญี่ปุ่น – ภาษาอื่น ๆ