จักรพรรดิแฟร์ดีนันท์ที่ 1 แห่งออสเตรีย - ภาษาอื่น ๆ